เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ การรักษาดุลยภาพของ สิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว30242 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 2 เรื่อง ระบบหายใจของคน โดยครู สุรัสวดี นิลกิจ
Read More
การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์แบบอินโฟกราฟิก เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
Read More
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่องคลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
Read More